batch.getBulkUploadLastResult Documentation

batchgetbulkuploadlastresult
#1

Discussion for batch.getBulkUploadLastResult documentation