batch.getBulkUploadLastResult Documentation

Discussion for batch.getBulkUploadLastResult documentation